Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU                                 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

özeleğitim_esogü eğitim    

Ziyaretçi sayısı

54216

header photo

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Tutuk, T. (2017). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Investigation of teacher opinions towards reading fluency interventions for students with hearing impairments in inclusive environments). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Kayışdağ, E. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programlarının öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Evaluation of science and art center’s education programs based on student opinions). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Doktora Tezleri

Öğülmüş, K. (2018). Öz düzenlemeli strateji geliştirme modeli temelinde şekillendirilen öğretim paketinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öykü yazma becerilerine etkisi (The effect of an instruction package developed on the basis of self regulated strategy development model on story writing skills of students with specific learning disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Görgün, B. (2018). Akıcı okuma ve okuduğunu anlama destek eğitim programının (OKA2DEP) özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerine etkisi  (The impact of reading fluency and comprehension supplemental education program (OKA2DEP) on reading skills of students with specific learning disabilities). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Uluslararası Makaleler

Kaya, C., Tansey, T. N., Melekoglu, M., Cakiroglu, O., & Chan, F. (2017). Psychometric evaluation of Turkish version of the Perceived Stress Scale with Turkish college students. Journal of Mental Health, published online. doi: 10.1080/09638237.2017.1417566 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Zihin engelliler öğretmenliği öğrencilerinin kaynaştırma uygulamalarına ve öğrenim gördükleri bölüme bakışlarının değerlendirilmesi (Evaluating views of teacher candidates from intellectual disabilities program towards inclusion and enrolled teacher training program). Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Science), 9 (2), 310-325. doi: http://dx.doi.org/10.5578/keg.5858 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Kaynaştırma sınıflarındaki öğrencilerin derse katılım ve problem davranışlarının incelenmesi (Investigating the academic engagement and problem behaviors of students in inclusive classrooms). Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), 2 (3), 42-56. doi: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.28 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M., Tunç Paftalı, A., & Melekoğlu, M. A. (2015). Öğrenciyi tanıma ve problem davranışları belirlemede öğrencilerin çizdikleri resimleri inceleme eğitim programının öğretmen uygulamalarına etkisi (Effects of the training program about recognizing students and identifying problem behaviors through analyzing students’ drawings on teacher implementations). Eğitim ve Bilim (Education and Science), 40 (181), 19-39. doi: 10.15390/EB.2015.4280 Tam metin için tıklayınız.

Öğülmüş, K., & Melekoğlu, M. A. (2015). Kinect’in özel gereksinimli bireylerle kullanımı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 2 (1), 27-37. Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T. N., Melekoğlu, M., & Çakiroğlu, O. (2015). Stress and life satisfaction of Turkish college students. College Student Journal, 49 (2), 257-261. Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T., Chan, F., Bezyak, J., Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O., & Köse, S. (2014). Dimensionality of the Turkish version of the self-stigma of seeking help scale: Results from exploratory and confirmatory factor analyses. International Journal for the Advancement of Counselling, 37 (2), 105-116. Tam metin için tıklayınız.

Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. A. (2014). Statistical trends and developments within inclusive education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 18 (8), 798-808. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2014). Characteristics of inclusive classrooms in Turkey. Journal of the International Association of Special Education, 15 (2), 24-30. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2013). Özel gereksinimli öğrencilerle yürütülen etkileşim projesinin genel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi (Examining the impact of interaction project with students with special needs on development of positive attitude and awareness of general education teachers towards inclusion). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 13 (2), 1053-1077. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., & Wilkerson, K. L. (2013). Motivation to read: How does it change for struggling readers with and without disabilities? International Journal of Instruction, 6 (1), 77-88. Tam metin için tıklayınız.

Wilkerson, K. L., Gagnon, J. C., Melekoglu, M. A., & Cakiroglu, O. (2012). Reading instruction in secondary day treatment and residential schools for youth with emotional or behavioral disorders. Remedial and Special Education, 33 (2), 78-88. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., & Wilkerson, K. L. (2012). The use of repeated reading in afterschool programs: Improving outcomes for struggling elementary students with reading difficulties. British Journal of Arts and Social Sciences, 8 (2), 127-139. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2011). Impact of motivation to read on reading gains for adolescent readers with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly. 34 (4), 248-261. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Malmgren, K. W. (2009). Special education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 13 (3), 287-298. Tam metin için tıklayınız.

Carter, E. W., Sisco, L. G., Melekoglu, M. A., & Kurkowski, C. (2007). Peer supports as an alternative to individually assigned paraprofessionals in inclusive high school classrooms. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 32 (4), 213-227. Tam metin için tıklayınız.

Uluslararası Kitaplar/Kitaplarda Bölümler

Melekoğlu, M. A. (2014). Special education today in Turkey. In A. F. Rotatori, J. P. Bakken, S. Burkhardt, F. E. Obiakor, & U. Sharma (Eds.). Special education international perspectives: Practices across the globe (pp. 529-557). Bingley, UK: Emerald Group Publishing. ISBN: 978-1-78441-096-4 Bölüme ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Makaleler

Çakıroğlu, O., Özyurt, Ö., Melekoğlu, M. A., Özyurt, H., Bıyık, M., & Özdemir, C. (2018). Okuma performansını geliştirmede bilgisayar yazılımı kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 336-1346. doi: 10.17051/ilkonline.2018.413778 Tam metin için tıklayınız.

İlker, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602 Tam metin için tıklayınız.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2016). Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin fiziksel aktivitelerine ilişkin yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 347-376. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.268559 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarının incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1076-1089. doi: 10.17051/io.2016.06677 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N. ve Melekoğlu, M. A. (2015). Öğretmen adaylarının kaynaştırmayla ilgili olaylara bakışı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (1), 19-133. Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., Sazak Pınar, E. ve Melekoğlu, M. A. (2014). Türkiye’de sınıf yönetimi kitaplarında yetersizliği olan öğrencilere bakış. İlköğretim Online, 13 (1), 155-168. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., ve Melekoğlu, M. (2012). Erken çocukluk döneminde sesli okumanın eğitimsel gelişime etkisi. Eğitimci Dergisi, 16, 21-23. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2011). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yazma problemleri ve çözüm önerileri. Eğitimci Dergisi, 3, 22-24. Tam metin için tıklayınız.

Ulusal Kitaplar/Kitaplarda Bölümler

Melekoğlu, M. A. ve Sak, U. [Editörler] (2017). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-605-318-804-9 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2017). Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri ve özellikleri. M. A. Melekoğlu ve U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 24-52). Ankara: Pegem Akademi.

Melekoğlu, M. A. ve Balıkçı, Ö. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar. A. Arı ve M. Sönmez Kartal (Ed.), Tüm öğretmenlik programları için özel eğitime giriş içinde (s. 149-170). Konya: Eğitim Yayınevi, ISBN: 978-975-247-5007 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2016). Özel eğitimde ekip çalışması ve özel eğitim ortamları. V. Aksoy (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 151-179). Ankara: Pegem Akademi. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O. [Editörler] (2015). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar. Ankara: Vize Yayıncılık, ISBN: 978-605-4551-98-9 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2015). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. A. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 15-47). Ankara: Vize Yayıncılık.

Melekoğlu, M. A., & Çakıroğlu, O. (2017). Öğrenme güçlüğü olma riski taşıyan öğrencilere yönelik değerlendirme süreçleri. M. A. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 101-122). Ankara: Vize Yayıncılık.

Melekoğlu, M. A. (2015). Özel gereksinimli öğrencilerin ve geçerli eğitim dilini öğrenen (GEDÖ) öğrencilerin değerlendirilmesi (Bölüm çevirisi). A. Arı (Çeviri Editörü). Sınıf içi değerlendirme: Etkili ölçütlere dayalı etkili bir öğretim için ilke ve uygulamalar (Classroom assessment principles and practice for effective standards-based instruction by J. H. McMillan). Konya: Eğitim Yayınevi, ISBN: 978-605-983-1024 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Memduhoğlu, H. B. ve Melekoğlu, M. A. (2013). Özel grupları yönetme (Bölüm çevirisi). A. Aypay (Çeviri Editörü). İlkokul öğretmenleri için sınıf yönetimi (Classroom management for elementary teachers by C. M. Evertson & E. T. Emmer). Ankara: Nobel, ISBN: 978-605-133-633-6 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2010). Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, duygu/davranış bozukluğu. İ. H. Diken (Editör). İlköğretimde kaynaştırma. Ankara: Pegem Akademi, ISBN:978-605-364-097-4 Bölüme ulaşmak için tıklayınız.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Tutuk, T. & Melekoglu, M. A. (2018, Nisan). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Oral presentation at the X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey.

Melekoğlu, M. A., Çakiroglu, O., & Erden, H. G. (2015, Ağustos). A test development project for oral reading skills and reading comprehension of Turkish students with specific learning disabilities. Oral presentation at the World Congress on Special Needs Education (WCSNE-2015), Philadelphia, U.S.A.

Cakiroglu, O. & Melekoglu, M. A. (2015, Ağustos). Attitudes towards reading expressed by Turkish elementary school students with learning disabilities. Oral presentation at the World Congress on Special Needs Education (WCSNE-2015), Philadelphia, U.S.A.

Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Erden, G. (2014, Temmuz). Development of an oral reading assessment tool for students with specific learning disabilities in Turkey. Oral presentation at the International Conference on Learning, New York, U.S.A.

Melekoğlu, M. A. (2014, Nisan). Implementation of response to intervention model for specific learning difficulties and reading problems in early childhood (Müdahaleye yanıt modelinin özel öğrenme güçlüğü ve okuma problemlerine yönelik olarak erken çocukluk döneminde uygulanması). Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey.

Guner-Yildiz, N., & Melekoglu, M. (2013, Temmuz). Comparison of the views of intellectual disability education teacher candidates towards inclusion. Oral presentation at the ISEI Regional Conference: Early Intervention to Promote Child Development and Mental Health: From Institutional Care to Family Environment, St. Petersburg, Russian Federation.

Güner-Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2013, Haziran). Views of teacher candidates towards inclusion. Oral presentation at the 5th International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey.

Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. A. (2013, Nisan). Using Response Cards on the Active Participation and Correct Responses of Students With ID. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2013 Convention and Expo, San Antonio, Texas, U.S.A.

Güner-Yıldız, N. ve Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Kaynaştırma sınıflarındaki öğrencilerin derse katılım ve problem davranışlarının incelenmesi (Investigation of classroom participation and problem behaviors of students in inclusive classrooms), Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumunda sözlü bildiri, Sinop.

Güner Yıldız, N., Sazak Pınar, E. ve Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Examining classroom management text books published in Turkey in terms of addressing individuals with disabilities, Lecture presentation at the 3rd World Conference Learning, Teaching & Educational Leadership (WCLTA-2012), Brussels, Belgium.

Melekoglu, M., & Cakiroglu, O. (2009, Nisan). Improving fluency skills of struggling readers in after-school programs. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2009 Convention and Expo, Seattle, Washington, U.S.A.

Melekoglu, M., & Cakiroglu, O. (2009, Nisan). After-school programs: The impact on reading achievement of struggling readers. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2009 Convention and Expo, Seattle, Washington, U.S.A.

Malmgren, K., Melekoglu, M., & Trezek, B. (2008, Nisan). Improving fluency for elementary readers: Evidence from multiple intervention studies. Lecture presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Carter, E., Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. (2008, Nisan). Collaboration and authorship trends in special education research: 1975 to present. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Melekoglu, M., Allen-DeBoer, R., & Malmgren, K. (2008, Nisan). Improving outcomes for struggling readers: Utilizing repeated reading in after-school programs. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Tubpun, T., & Melekoglu, M. (2008, Nisan). Programs for juveniles with special needs in correctional facilities: International perspectives. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Melekoglu, M. (2007, Kasım). A critical reading skill for students with disabilities: Fluency. Poster presentation at the Annual Teacher Education Division (TED) Conference of Council for Exceptional Children (CEC), Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Melekoglu, M. (2007, Kasım). An effective approach to reading instruction in inclusive classrooms: Peer-assisted learning strategies. Poster presentation at the Annual Teacher Education Division (TED) Conference of Council for Exceptional Children (CEC), Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Melekoglu, M., Cakiroglu, O., & Malmgren, K. (2007, Nisan). History and development of special education in Turkey. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2007 Convention and Expo, Louisville, Kentucky, U.S.A.

Cakiroglu, O., Carter, E., Melekoglu, M., Schofield, D., & Stanton-Chapman, T. (2007, Nisan). Single-case designs in special education research: Recent trends and contributions. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2007 Convention and Expo, Louisville, Kentucky, U.S.A.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2017, Kasım). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların incelenmesi, 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Samsun.

Balıkçı, Ö. S., & Melekoğlu, M. (2016, Ekim). Özel gereksinimli çocukların yasal hakları konusunda ailelerin farkındalıkları, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O., Erden, G., Kırbaş, F., Tunç, A., & Teker, Ö. S. (2014, Eylül). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma becerilerini değerlendirmek için standart bir sesli okuma testi geliştirme projesi: Pilot araştırma sonuçları, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., & Artunç, Ş. (2014, Eylül). İlköğretimde kaynaştırma dersinin sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma uygulamaları özyeterliklerine ve kaynaştırmaya ilişkin görüşlerine etkisi, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., & Artunç, Ş. (2014, Eylül). Kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamaları özyeterlikleri, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., Tunç, A., & Teker, Ö. S. (2014, Eylül). Kaynaştırma sınıflarında okuma öğretiminin geliştirilmesi: Akran destekli okuma stratejileri, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., & Kırbaş, F. (2014, Mayıs). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Alanyazına bir bakış, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sözlü bildiri, Kütahya.

Melekoğlu, M. A., & Teker, Ö. S. (2013, Ekim). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle etkileşim projesinin zihin engelliler öğretmenliği programında uygulanmasının değerlendirilmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Melekoğlu, M. A., & Teker, Ö. S. (2013, Ekim). İlkokul öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrenciler ve kaynaştırma konusunda görüşlerinin incelenmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Güner Yıldız, N., Melekoğlu, M. A., & Tunç, A. (2013, Ekim). Sosyal bilimler atıf indeksine giren Türk dergilerinde yayınlanan özel eğitim makalelerinin incelenmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Çakıroğlu, O., Delimehmet Dada, Ş., Yanık, Ş., & Melekoğlu, M. A. (2013, Ekim). İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin öğrenme güçlüğü olan öğrenciler açısından değerlendirilmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Melekoğlu, M., Tunç, A., & Melekoğlu, M. A. (2013, Ekim). Öğrencilerin tanınmasında ve problem davranışların belirlenmesinde resimlerin kullanılmasına yönelik eğitim programının öğretmen uygulamalarına etkisi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Tekrarlı okuma müdahalesinin okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerileri üzerine etkisi (The impact of repeated reading intervention on reading skills of students with reading difficulties), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Trabzon.

Güner Yıldız, N. ve Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Kaynaştırma sınıflarında öğretmen ve öğrenci davranışları arasındaki ilişki (Correlation between teacher behavior and student behavior in inclusive classrooms), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Trabzon.

Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O. (2012, Ekim). Okuma problemi olan öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma müdahalesinin uygulanması (The use of repeated reading intervention to improve reading fluency skills of students with reading difficulties), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Trabzon.

Güner Yıldız, N. ve Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Kaynaştırma sınıflarının özellikleri (Characteristics of inclusive classrooms), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Trabzon.

Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O. ve Teker, Ö. S. (2012, Şubat). Erken çocukluk eğitiminde özel öğrenme güçlüğünün belirtileri ve erken müdahale sistemi olarak tanıma ve yanıt (Signs of learning disabilities in early childhood and recognition and response as early intervention system)  1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresinde sözlü bildiri, Kemer, Antalya.

Çakıroğlu, O, ve Melekoğlu, M. A. (2012, Şubat). Sayılarla Türkiye’de okul öncesi özel eğitim (Numbers of early childhood special education in Turkey). 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresinde sözlü bildiri, Kemer, Antalya.

Melekoğlu, M. A. (2011, Ekim). Farklı branşlardan öğretmen adayları için özel eğitim derslerinin etkililiğini geliştirmek amaçlı bir uygulama: Özel gereksinimli öğrencilerle etkileşim projesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

Melekoğlu, M. A., Tuğay, U., Karakaya, İ., Karakaya, M., Tuğay, N., Nazlı, O. ve Baldemir, E. (2011, Ekim). Engelli bireylerle ilgili toplumsal farkındalık eğitimi ve etkileri: Pilot araştırma. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

Melekoğlu, M. A. (2011, Ekim). Okuma güçlüğü olan öğrenciler ve okuma motivasyonu üzerine bir araştırma. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

Melekoglu, M. A. (2009, Ekim). Öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin tanılanmasında müdahaleye yanıt verme modeli. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster sunumu, Marmaris, Muğla.

Melekoglu, M. A. (2009, Ekim). Erken çocuklukta okuma yazma öğretiminin önemi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster sunumu, Marmaris, Muğla.

Melekoglu, M. A., Taskaya, S. M., & Bal, T. (2008, Kasım). ABD’de genel eğitim ortamındaki öğrencilerin özel eğitim ihtiyacının belirlenmesinde müdahaleye yanıt verme (response to intervention) modeli. H. Sarı (Ed.) 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nden Yansımalar içinde (ss. 81-91), Konya:  Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi.